Historia szkoły

szkola-small

Był rok 1945. Po surowych doświadczeniach wojny, w okresie zasadniczych przeobrażeń w całym życiu, mieszkańcy Nasielska szukali potwierdzenia własnej wartości. Wyraziło się to między innymi w dążeniu do rozwoju szkolnictwa średniego. Należy nadmienić, że w okresie międzywojennym zaistniało w mieście PROGIMNAZJUM 4 KL. FILOLOGICZNE KOŁA POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ. Orędowniczką gimnazjum w Nasielsku była nauczycielka, instruktorka ZHP – pani Jadwiga Rostkowska, która już w 1945 roku przy szkole powszechnej zorganizowała klasę gimnazjalną, tworząc tym samym podwaliny obecnego liceum.

Samodzielną placówkę, Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne założyła Natalia Brzeska – przy wydatnej pomocy Jadwigi Rostkowskiej. W dniu 31 sierpnia 1946 roku zawarła ona z Zarządem Miejskim w Nasielsku umowę, na mocy której powierzono jej prowadzenie samorządowego gimnazjum zgodnie ze wzorcowym statutem Samorządowego Gimnazjum Koedukacyjnego wydanym przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie. W „Umowie” czytamy: „Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne będzie samowystarczalne we własnym zakresie (za wyjątkiem lokalu i opału, które zgodnie z pkt. 2 dostarczać będzie Zarząd Miejski) i będzie gospodarować się na podstawie budżetu układanego przez ob. Brzeską Natalię i Komisję Finansową wyłonioną przez Zarząd Miejski z tym, że wysokość pensji nauczycielskiej będzie ustalona przez dyrektora Gimnazjum”. Na potrzeby powstającego gimnazjum przeznaczono budynek przy ul. Berka Joselewicza (obecnie ul. Starzyńskiego). Brakowało jednak sprzętu szkolnego, pomocy naukowych. Zarząd Miejski zobowiązał się jedynie dostarczyć: „… opał na okres zimowy, tj. od 15 października do 15 marca każdego roku szkolnego” oraz ufundowania stypendiów dla pięciu uczniów. Uczniowie rekrutowali się ze społeczności miejscowej i okolicznych wsi. Po roku niezwykle trudnej pracy Natalia Brzeska zrezygnowała z funkcji dyrektora i wyjechała z Nasielska. W tej sytuacji egzystencja szkoły została zagrożona i wówczas Jadwiga Rostkowska objęła obowiązki dyrektora. Dzięki niej w dniu 1 września 1947 roku rozpoczęto nowy rok szkolny 1947/48. Po sześciu tygodniach do Nasielska przybył nauczyciel Kazimierz Przybysz wraz z żoną, nauczycielką geografii i objął funkcję dyrektora do roku 1956. Zajęcia szkolne odbywały się bez podręczników, brakowało pomocy naukowych, była jedynie ogromna wola zdobywania wiedzy. W czerwcu 1948 roku 17 uczniów zdało egzamin z zakresu gimnazjum ogólnokształcącego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla eksternistów powołaną przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego pismem z dnia 7 czerwca 1948 roku.

Szkoła umacniała swoją pozycję, społeczeństwo Nasielsk dokładało starań do jej rozwoju. Podjęto energiczne starania u władz oświatowych o przyjęcie do sekcji szkolnictwa średniego. Formalny akt nobilitujący placówkę wydano w 1949 roku i od tego momentu szkoła nosiła nazwę: Samorządowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego.

Pierwsi abiturienci to rok 1951. Jest ich 17. Jedenastu z nich dodatkowo kończy kurs pedagogiczny, a następnie w Mogielnicy, po egzaminie kwalifikacyjnym uzyskuje status nauczyciela. Na początku stycznia 1953 roku – na wniosek dyr. K. Przybysza – Komitet Rodzicielski zaproponował p. Stefanowi Jaworskiemu (muzyk – skrzypiec orkiestry 3 pułku piechoty w stanie spoczynku) zorganizowanie w szkole – zespołu instrumentalnego, a następnie wokalnego, by „bawiąc – uczyć”. W ciągu 15 lat działalności zespół dał 150 występów, szerząc kulturę muzyczną wśród uczniów i środowiska. Zdobywał laury na eliminacjach zespołów artystycznych: powiatowych, wojewódzkich, a w 1956 roku zajął I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Poznaniu.

Z każdym następnym rokiem przybywało uczniów, nauczycieli, powiększyła się baza materialna szkoły, zmieniali się dyrektorzy. Po odejściu w 1954 roku Kazimierza Przybysza funkcję dyrektora szkoły pełnili kolejno:

 • Wojciech Koziński – 1945 – 1958 r.
 • Czesław Zieliński – 1958 – 1960 r.
 • Władysław Radliński – 1960 – 1969 r.
 • Krzysztof Fabijanowski – 1969 – 1974 r.
 • Henryk Śliwiński – 1974 – 1991 r.
 • Waldemar Zdziebłowski – 1991 – 1995 r.
 • Zdzisław Suwiński – 1995 – 2007 r.
 • Robert Parzonka – 2007 – 2011 r.
 • Zdzisław Suwiński – 1 I 2012 – 31 IX 2012 r.
 • Danuta Białorucka – od 1 IX 2012 r.- 31 VIII 2017 r.
 • Magdalena Janiszewska – od 1 IX 2017 r. – 30 IV 2019 r.
 • Małgorzata Łaciak – od 1 V 2019 r.

W czasie swego istnienia szkoła zmieniła nie tylko status, nazwę – od 1962 roku Liceum Ogólnokształcące, ale także siedzibę. W 1961 roku została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Staszica, z którą tworzyła tzw. jedenastolatkę. Połączenie było raczej nieudane i stąd w 1974 roku liceum powróciło do poprzedniego budynku, w którym mieści się do chwili obecnej. Wczorajsi uczniowie są dziś nauczycielami, naukowcami, urzędnikami administracji państwowej i samorządowej, lekarzami, prawnikami, artystami i handlowcami. Do roku 1995 szkołę ukończyło 2044 uczniów. Wyrazy głębokiego szacunku, uznania i gorące podziękowania składamy wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Szkoły.

„Łańcuch serc
tych życzliwych,
tych tkliwych
Spełni sen
I dnia znów przybędzie.”

Absolwentki