Rekrutacja 2019/2020 szkoła podstawowa

Rekrutacja 2019/2020 szkoła podstawowa

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
W NASIELSKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

dla kandydatów po szkole podstawowej

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” (Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe” (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60;
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125);
5. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

II. TERMINY I WYMAGANE DOKUMENTY:

1. od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 (utworzenie bazy kandydatów)
*kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają wnioski zgodne z wzorami ustalonymi przez organy prowadzące,
*wnioski stanowią podstawę utworzenia bazy kandydatów.
2. 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00
*kandydaci mogą wprowadzać zmiany dotyczące wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w pkt 1 z uzasadnionych przyczyn losowych
3. od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00
kandydaci składają dokumenty do szkół, w tym:
• oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
4. Od 29 czerwca 2019 r.
*Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę, weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne dokumenty złożone przez kandydatów.
5. 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00
*Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
6. od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
7. 25 lipca 2019 r. do godz. 12.00
*Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku (lub informację o liczbie wolnych miejsc). Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.
Rekrutacja Uzupełniająca
8. od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
9. od 16 sierpnia 2019 r.
*Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę, weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne dokumenty złożone przez kandydatów.

10. do 19 sierpnia do godz. 12.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
11. od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
12. 28 sierpnia do godz. 10.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

III. ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ
I KRYTERIA REKRUTACJI DO LICEUM
Postępowanie rekrutacyjno–kwalifikacyjne dotyczy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku i nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych szkół ponadpodstawowych.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno– Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
• podaje informacje o warunkach rekrutacji uczniów obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020;
• prowadzi postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami zamieszczonymi poniżej;
• ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w roku szkolnym 2019/2020;
• ogłasza listę uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku w roku szkolnym 2019/2020;
• sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego na każdym jego etapie.
3. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:
a) oceny z poszczególnych przedmiotów (język polski, matematyka i dwa wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla danej klasy oraz grupy w danej klasie);
b) osiągnięcia ucznia: ukończona szkoła podstawowa z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie takie jak uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora lub przez inne podmioty.
5. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza.

6. Naliczenie punktów średniej arytmetycznej następuje do trzeciego miejsca po przecinku.

7. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, w przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno–kwalifikacyjnym mają:
• kandydaci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci), samotnie wychowywani przez jednego rodzica, wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,
• kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program nauki lub tok nauki,
• kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub szkoła po zakończeniu tego etapu dysponuje wolnymi miejscami brane są pod uwagę następujące kryteria
• wielodzietność rodziny kandydata;
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w zarządzeniu nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. jest potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza po pomyślnej dla ucznia rekrutacji, podstawą do umieszczenia na liście przyjętych uczniów do liceum.

10. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w rozdziale II spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego oraz nieuwzględnienie jego osiągnięć konkursowych
w procesie rekrutacji. Kandydat będzie mógł ubiegać się o przyjęcie do szkoły dopiero w czasie rekrutacji uzupełniającej jeśli złoży w terminie wymagane dokumenty.

11. SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
A. W rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
w roku szkolnym 2019/2020 ustala się, oprócz języka polskiego i matematyki, dwa następujące zajęcia edukacyjne
• język angielski, wiedza o społeczeństwie (w klasie humanistycznej),
• język angielski, geografia (w klasie matematyczno-geograficznej),
• biologia, chemia (w klasie biologiczno-chemicznej).
Oceny ze świadectwa ukończenia ósmej klasy przelicza się zgodnie z punktacją:
18 punktów – celujący
17 punktów – bardzo dobry
14 punktów – dobry
8 punktów – dostateczny
2 punkty – dopuszczający
B. Sprawdzian ósmoklasisty przelicza się następująco:
wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego mnoży się przez 0,35
wynik przedstawiony w procentach z matematyki mnoży się przez 0,35
wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Za sprawdzian ósmoklasisty uczeń może otrzymać maksymalne 100 pkt.
C. Oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty przelicza się następująco:
z języka polskiego i matematyki
za ocenę celującą – po 35 punktów
za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
za ocenę dobrą – po 25 punktów
za ocenę dostateczną – po 15 punktów
za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
z języka obcego nowożytnego
za ocenę celującą – 30 punktów
za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
za ocenę dobrą – 20 punktów
za ocenę dostateczną – 10 punktów
za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
D. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1. aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt;

2. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt;

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

6. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

7. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –4 punkty
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
12. O kolejności na liście kandydatów do Liceum decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

13. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się pkt. 7
i 8 rozdz. III regulaminu.

14. Pierwszeństwo w wyborze oddziału przysługuje kandydatom zajmującym najwyższe lokaty na liście.

15. W przypadku wyczerpania się miejsc w deklarowanym w rekrutacji oddziale Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna proponuje kandydatom przydział oddziałów,
w których są wolne miejsca.

16. W przypadku skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku na jej koniec wpisuje się kolejnych kandydatów z największą liczbą punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.